Införande av ledningssystem

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning och reda samt säkerställa kvalitén och utvecklingen av verksamheten för att göra kunder och medarbetare nöjda.  

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Från strategi till verklighet

EcoTech är ett kunskapsföretag med 30 års erfarenhet av att bygga upp och underhålla ledningssystem för små och stora företag och organisationer. Vi hjälper också till att förenkla ledningssystem som med tiden blivit svåra att hantera, så att de anpassas efter era behov och verkligen fungerar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i er vardag.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att införa, underhålla samt ständigt förbättra ert ledningssystem enligt kraven i ISO-standarderna med syfte att främja en strukturerad och hållbar arbetsplats.

Målet är att hjälpa dig att utforma rutiner för att uppfylla standardkraven och integrera ert ledningssystem i er verksamhet till ett bra verksamhetssystem.

  Olika ledningssystem

  Vi kan hjälpa dig att bygga upp, underhålla och införa ledningssystem enligt följande standarder:

  • ISO 9001 – Kvalitet
  • ISO 14001 – Miljö
  • ISO 22000 – Livsmedelssäkerhet
  • ISO 27001 – Informationssäkerhet
  • ISO 45001- Arbetsmiljö

  Som ett led i införande av ledningssystem eller som en start av ert ledningssystemsarbete genomför vi på EcoTech miljöutredningar och processkartläggning i er verksamhet för att identifiera och kartlägga potentiella verksamhetsförbättringar ur kvalitet- och miljösynpunkt.

  Vi ger dig och ditt företag en bra grundstruktur att stå på för att jobba vidare med ert ledningssystem på egenhand och utvecklas med ständig förbättring.

  Miljöledningssystem ISO 14001

  Införande av miljöledningssystem tillsammans med EcoTech ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för er att minska er miljöpåverkan men också ge er ett stöd för verksamhetsutveckling. Vi hjälper dig och din verksamhet att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete. I sin tur blir ett miljöledningssystem ett kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöfrågor och miljöarbete då ni använder era resurser på rätt sätt. ISO 14001 kan beskrivas som ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den vardagliga verksamheten.

   

  Kvalitetsledningssystem ISO 9001

  Införande av kvalitetsledningssystem tillsammans med EcoTech ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för er att utveckla er verksamhet. Kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. Inom ISO system pratar man ofta om kvalitetsbristkostnader vilket ibland kan vara ganska höga samt tidskrävande att åtgärda. Ett väl fungerande ISO 9001 kvalitetsledningssystem skapar möjligheterna för ert företag att se sina processer på ett överskådligt sätt och på så sätt skapas en bättre effektivitet i organisationen. Vi hjälper dig och din verksamhet att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens kvalitetsarbete. I sin tur blir ett kvalitetsledningssystem ett kostnadseffektivt sätt att bedriva ert arbete då ni använder era resurser på rätt sätt.

   

  Livsmedelssäkerhet ISO 22000

  Införande av livsmedelssäkerhetsledningssystem med EcoTech ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för er att utveckla er verksamhet på ett säkert sätt. Ledningssystemet blir ett verktyg för din verksamhet att identifiera och förebygga hälsofaror. Vi hjälper dig och din verksamhet att identifiera, förebygga och minska livsmedelsburna faror genom hela livsmedels- och foderkedjorna.

   

  Informationssäkerhet ISO 27001

  Ett ledningssystem inom ISO 27001 hjälper din verksamhet att skydda er mot bedrägeri och dataintrång genom att införa ett säkrare sätt att arbeta på. Samtidigt ställs det högre krav på säkerhet från olika håll. För att skapa ett förtroende för verksamheten är det därför en bra investering att arbeta med en effektiv och korrekt informationshantering.

   

  Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001

  ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Införande av arbetsmiljöledningssystem med EcoTech ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för er att utveckla er verksamhet. ISO 45001 kan beskrivas som ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera, förebygga och hantera arbetsmiljörisker som en del av den vardagliga verksamheten.

  Behöver ditt företag hjälp med arbetsmiljöarbetet? Vi hjälper dig med experthjälp.

   

  Miljöutredning

  EcoTech erbjuder miljöutredning av er verksamhet där syftet är att efter en objektiv genomgång av företaget från organisatoriska-, verksamhets- och lokaliseringsmässiga utgångspunkter sammanfatta bolagets miljöbelastningar och miljörisker. Syftet är att identifiera organisationens betydande direkta och indirekta miljöpåverkan. Underlaget ligger till grund för att ta fram mål samt åtgärder för att kunna minska den negativa miljöpåverkan. Miljöutredningen ger en heltäckande nulägesanalys av ditt företags miljöförhållanden, miljöpåverkan och miljöarbete. Miljöutredningen möjliggör en grund för din verksamhetens fortsatta miljöarbete.

  Processkartläggning

  Processkartläggningar är ett arbetssätt som kan användas oavsett koncept eller verksamhet som ett hjälpmedel till ökad effektivitet. Vi kartlägger flödet och identifierar verksamhetens huvudprocesser, stödprocesser och delprocesser och bygger dessa utifrån företagets verksamhet. Genomför ni en processkartläggning tillsammans med oss garanterar vi att:

   

  • Ni får en gemensam och visuell bild över hur er verksamhet fungerar.
  • Ni kommer att få förslag på konkreta förbättringar i era processer.
  • Ni kommer att få en bättre inblick i vad som ger er störst kundvärde
  • Ni kommer att få verktyg för att göra ytterligare mätningar.
  • Ökad förståelse för processynsätt och vad processynsättet innebär för er organisation.
  • En förståelse för vilken prestanda era processer har.