Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från samma grundpelare som ISO 9001 och ISO 14001 – det vill säga vision, analys, planering, implementering, uppföljning och ständig förbättring.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Vårda företagets viktigaste resurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man arbetar med vision, analys, planering, implementering, uppföljning och ständig förbättring. I föreskriften AFS 2001:1 står det att arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Vi på EcoTech hjälper dig och ditt företag med att ta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete med syfte att främja en god och hållbar arbetsplats att trivas i. Målet är att utforma rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. I dessa rutiner ska ansvar fördelas, checklistor och protokoll tas fram, samt vilken dokumentation som krävs. Vi genomför skyddsronder och tar fram och implementerar riskbedömning i er verksamhet.

Vi ger dig och ditt företag en bra grundstruktur att stå på för att jobba vidare med ert systematisk arbetsmiljöarbete på egenhand och utvecklas med ständig förbättring.

Vi på EcoTech kan också erbjuda att verka som systematisk arbetsmiljösamordnare i din verksamhet. Med EcoTech som extern samordnare planeras och genomförs de aktiviteter som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och regler, tillstånd och andra krav samt interna rutiner. 

  Vi dokumenterar

  Vi besöker er verksamhet och genom en kartläggning bestående av anläggningsgenomgång, intervjuer och granskning av rutiner tar vi fram en digital arbetsmiljöpärm som är anpassad efter er verksamhet.

  Som ansvarig arbetsgivare med mer än 10 anställda kommer du i EcoTechs digitala molntjänst kunna följa företagets systematiska arbetsmiljöarbete på ett enkelt och överskådligt sätt. EcoTech uppdaterar kontinuerligt veckovis alla lagkrav och meddelar ansvarig om förändringar. Alla anställda får inlogg så att man enkelt kan se följa löpande arbete och även se om någon i personalen har en uppgift att göra.

  EcoTechs molntjänst kräver att alla som har inlogg måste lämna kvitto på att man läst informationen.

  Genom att införa ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni känna er säkra vid ett besök av Arbetsmiljöverket samt att ni får ett säkrare och tryggare arbetsmiljö.

   Skyddsrond

   Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöver bli bättre. En skyddsrond är en av flera metoder för att undersöka arbetsmiljön. Då ska de som arbetsgivaren utsett som skyddsansvariga gå igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud och andra berörda arbetstagare. Syftet med skyddsronden är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. Vi på ecoTech hjälper dig och ditt företag att lyckas med era skyddsronder om det så är att genomföra dem med er eller guida er igenom så att ni på ett bra sätt kan genomföra dem själva.

   I tjänsten skyddsrond ingår:

   • Kunnig personal på plats,
   • Material så som checklistor för utförande av skyddsrond,
   • Sammanställning av resultat,
   • Efterföljande skyddsmöte som protokollförs.

   Ecotech, arbetsgivare och skyddsombud kontrollerar att arbetsplatser har rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö såsom att maskiner, belysning buller, ergonomi och ventilation är enligt lagkrav.

    

   Riskbedömning

   Riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra det systematiskt och planerat. Låt oss på EcoTech använda vår erfarenhet och hjälpa dig att hitta rätt nivå på era riskbedömningar. Vi har kompetensen, erfarenheten och tekniken.