Affärsutveckling

Vår affärsidé är att frigöra lönsamhetspotentialen som finns i alla företag. Vi vill skapa driv i förändringsarbetet. För oss är det viktigt att skapa mätbara resultat i form av ökad produktivitet och effektivitet – som ger dig ökad lönsamhet.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Affärsutveckling som lönar sig

Vi börjar alltid med att gå igenom ert företag för att tar reda på hur det ser ut idag. Att vi får en bra bild av var ert företag befinner sig och framför allt var det är på väg är nyckeln till att lyckas med en affärsutveckling. När vi efter några dagar fått en klar bild över ert företag har vi nu möjligheten att tillsammans med er bestämma hur vi ska gå vidare med förändringar.

Vi redovisar i färgerna rött, gult och grönt. Rött är något som omedelbart bör åtgärdas. Gult är något som fungerar tillfredsställande och som inte kräver fokus just nu men som kan utvecklas till både rött och grönt i framtiden. Grönt är något som är mycket bra och som därför inte kräver mer resurser.

I vårt arbetssätt blandar vi teorier med beprövade metoder – samtidigt som vi utgår från ditt företags vision, mål och strategi. Vi fokuserar på processer, ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning.

  Ökad lönsamhet

  För oss på EcoTech har ordet affärsutveckling en bred betydelse. Det handlar om allt som får ditt företag att vidareutvecklas och som ger ökad lönsamhet. Vi agerar under en bestämd tid som coacher/mentorer åt både företagsledning och annan personal i företaget. Genom coachingen ger vi ett aktivt stöd för förändringar och ser till att driva förbättringsåtgärder i rätt riktning.

   

  Alla våra uppdrag inom affärsutveckling är olika

  Vi anpassar oss alltid efter varje unika företags helhet och detaljer. Tillsammans med företaget skapar vi därför en affärsutveckling som fungerar i praktiken. Kort sagt – vi leder företag till en lönsam och effektiv affärsverksamhet med mätbara strategiska mål på alla plan.

   

  Affärsutveckling – för att säkerställa att bra saker händer!

  En hållbar affärsutveckling krävs för att skapa en effektiv och lönsam affärsverksamhet där strategiska beslut inkluderar företagets alla plan. För att fullt ut kunna göra det behövs en nuläges- och omvärldsanalys som tar hänsyn till verksamhetens alla delar. Liksom all verksamhetsstyrning ligger det en stor utmaning i att få alla delar av verksamheten att bidra till den övergripande strategin. Därför gäller det att arbeta fokuserat med implementeringen av strategi och integreringen av hållbarhetsarbetet i verksamheten.

  En stor utmaning för många företag idag när det gäller hållbar affärsutveckling är brist på kunskap och information, inte minst på styrelse- och ledningsnivå. Det är också ofta svårt att fullt ut omsätta strategin till praktiskt arbete.

  Affärsutvecklingsprocessen

  Många upplever affärsutvecklingsprocessen som avancerad och komplicerad – vilket den också är. Vår erfarenhet har gett oss framgångsrika verktyg för att lyckas. Verktygen finns samlade i vårt eget erfarenhets- och metodbibliotek och utgör kärnan i vår kunskaps- och erfarenhetshantering. Med LEAN-metodiken kan vi analysera och finna orsaker till varför produktion och lönsamheten är låg. Med hjälp av metodiken 5S systematiserar och standardiserar vi arbetssätten. När vi arbetar involverar vi alltid de anställda som berörs av eventuella förändringar. Vi skapar och sätter mål samt har en kontinuerlig uppföljning för att kunna mäta att vi är på rätt spår.

  Hur vi arbetar med affärsutveckling

  Vårt arbete kännetecknas av insikt i såväl helhet som detaljer i en organisations omvärld, funktion och ledning. Idag efter många års arbete med affärsutveckling har vi utvecklat en väl fungerande metod för att analysera våra kunders verksamhet. Vi har branscherfarenheten som fungerar i praktiken och har förmågan att hitta rätt drivkraften och faktorer som motiverar anställda till förändring.

  Alla resor börjar med ett första steg

  Vi startar alltid med att göra en nuläges- och omvärldsanalys av verksamhetens alla delar. Detta för att skapa en förståelse för vilka förutsättningar som finns samt hur vi ska kunna skapa lönsamhetsförbättringar. Denna första del innebär att vi har ett samtal med företagets VD och alla anställda. Under arbetet kan vi hitta kritiska processer som vi gör en djupare analys av. När sedan nuläget är framtaget presenteras detta för VD:n på företaget. Tillsammans med VD beslutas sedan om eventuell hjälp med att åtgärda de områden som kan förbättra lönsamheten.

   

  Vår affärsutveckling sker i ett antal steg:

   

  • Nulägesanalys,
  • Genomföra förbättring,
  • Uppföljning,
  • Coaching/mentor,
  • Lönsamhetsförbättringar,
  • Optimering av arbetsprocesser,
  • Påverka och driva förändringsarbetet.

  Såhär tycker våra kunder om tjänsten affärsutveckling!

  Vi anlitade EcoTech i januari 2019. Vi ansåg oss behöva konsulthjälp då vi hade mångdubblat vår omsättning de sista åren och hade tappat vår struktur i bolaget. I Mars 2019 började arbetet med en genomlysning av Husvagnsreserven och all personal. Efter detta har EcoTech hjälpt oss att skapa ordning och reda samt utvecklat processer i vår helt nybyggda verkstad. Som resultat har vi nu fått en trygg arbetsmiljö och har kvalitetssäkrat både verkstad och försäljning. Vi arbetar mer effektivt genom att ha implementerat EcoTechs molntjänst hos oss där vi kan samla dokument och rutiner samt alla lagar.

  Vi är mycket nöjda med EcoTechs tjänster och allt det som de har hjälpt oss med!

  Anders och Marianne Ekdahl

  VD, Husvagnsreservern Kristianstad

  Den hjälp jag får för att se över mitt företag är mycket bra och skapar ett enklare liv för mig. Per-Erik och Patrik från EcoTech är mycket kunniga och vet vad som krävs i vår verksamhet. Jag kan gott rekommendera dom

  Joakim Hållander

  VD, Erikssons Husvagnar